Talenteon ondersteunt bij de implementatie van LOB

Een aantal jaren geleden kreeg het onderwijs een nieuwe opdracht: LOB moest een centrale plaats gaan innemen in alle leerwegen van het vmbo. Een veelgehoorde klacht op scholen: “Wéér een verandering, we hebben al zoveel op ons bordje!” stond die opdracht soms in de weg. Docenten waren ‘verandermoe’, zetten hun hakken in het zand en LOB werd beleidsarm ingevoerd, alleen omdat het moest. Scholen kwamen er zo niet aan toe om te onderzoeken wat LOB zou kunnen opleveren en de vraag te stellen: “Wat kunnen wij onze leerlingen leren op het gebied van loopbaanontwikkeling en wat is ervoor nodig in ons onderwijs om dat mogelijk te maken?”. Een gemiste kans, waarmee de leerlingen, maar ook hun docenten tekort werd gedaan.

De LOB-experts van Talenteon zijn ervan overtuigd dat Loopbaanleren een prachtig instrument is om jongeren voor te bereiden op het werken op de arbeidsmarkt en het leven in een steeds veranderende maatschappij. Vanuit die overtuiging bieden zij scholen ondersteuning bij het, samen met het team, invoeren van een passend LOB-traject. Doel is, het samen ontwikkelen van een doorlopende leerlijn Loopbaanleren.

Wat betekent dit voor docenten?
Bij de invoering van LOB is het belangrijk dat de dialoog gevoerd wordt, op verschillende niveaus, over het ‘daarom’ van LOB. Zo ontstaat duidelijkheid over wat onder LOB wordt verstaan en wat LOB kan opleveren. Teams zullen dan eerder geneigd zijn om mee te denken over het invoeren ervan. Als docenten dan ook nog kunnen ontdekken dat er al veel LOB-activiteiten in hun dagelijkse lespraktijk te vinden zijn, kunnen ze zomaar enthousiast worden om samen met hun leerlingen te gaan Loopbaanleren. De school moet de begeleiders dan wel voldoende handvatten bieden zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen om LOB te implementeren, op een manier waarbij studenten leren kiezen voor hun toekomst. Dit betekent dat professionalisering nodig kan zijn voor het ‘hoe’ van LOB.

En voor de leerlingen?
Bij het Loopbaanleren gebruiken de leerlingen ervaringen die zij opdoen binnen en buiten school, om een zelfbeeld te leren ontwikkelen en de juiste keuzes te maken voor hun loopbaan. Leerlingen moeten daarom niet alleen leren wát ze moeten kiezen maar vooral ook hóe zij moeten kiezen. Daarvoor zijn loopbaangesprekken nodig en moeten alle LOB-activiteiten met elkaar verbonden zijn.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kun je contact met ons opnemen via contact@nulltalenteon.nl of (0)85 301 20 41.

Benieuwd naar ons volledige trainingsaanbod? Ga dan naar Training & advies.

7 februari 2020

Geschreven door


Madelon Bontje